HOME LOGIN JOIN US

YUNJE ORIENTAL CLINIC

식도/위장

HOME 식도/위장 궤양성대장염

  

 
 
  담적증으로 너무너무 힘이 ..
  역류성인후염, 쉰목소리
  배에 가스차는소리, 복통, ..
  역류성식도염 문의
  제가 느끼는 소화불량도 담..
 
 
 
  위염, 탈모, 불면증 치료 ..
  크론병 6개월 치료 후기
  식도염, 소화불량, 담적 치..
  소화불량, 담적 치료후기
  만성 역류성식도염 치료 후..
 
 
 
  담낭절제후유증 위장 복통 ..
  위축성위염, 속쓰림 소화불..
  담음, 꿀렁거림 설사 개선..
  역류성식도염 만족도 높은 ..
  역류성식도염, 위염, 과민..