HOME LOGIN JOIN US

YUNJE ORIENTAL CLINIC

간/담낭/췌장

HOME 간/담낭/췌장 담낭염

담낭염

담낭염 증상
담낭염 한방치료법
담낭염 자주묻는질문

 
 
  담낭용종 관련
  담석
  만성담낭염
  췌장물혹에 보혈음복용
  췌장염
 
 
 
  담석증 치료 후기
  만성췌장염, 췌장종양 치료..
  담석증, 담낭슬러지 치료 ..
  담낭절제후유증 치료 사례
  담낭용종, 담석, B형간염 ..
 
 
 
  담석증 (사이즈 1cm->0...
  담낭용종 0.6cm->0 으로..
  담석 사이즈 9mm->3mm로..
  간암수치(2400->26), 황..
  담낭용종 0.64->0.44 사..