HOME LOGIN JOIN US

YUNJE ORIENTAL CLINIC

간/담낭/췌장

HOME 간/담낭/췌장 만성췌장염

 
자주묻는질문

 
 
  안녕하세요? 담낭용종을 없..
  담석증이 원래 가끔 증상이..
  담낭절제 후유증 치료 문의
  췌장물혹 4~5cm사이
  담낭용종 수술은 안하고싶..
 
 
 
  담석증 치료 후기
  만성췌장염, 췌장종양 치료..
  담석증, 담낭슬러지 치료 ..
  담낭절제후유증 치료 사례
  담낭용종, 담석, B형간염 ..
 
 
 
  췌장낭종 6.0 -> 4.5 감..
  담석증 (사이즈 1cm->0...
  담낭용종 0.6cm->0 으로..
  담석 사이즈 9mm->3mm로..
  간암수치(2400->26), 황..