HOME LOGIN JOIN US

YUNJE ORIENTAL CLINIC

간/담낭/췌장

HOME 간/담낭/췌장 담낭용종

 
 
 
  담석이 여러개 있습니다
  만성췌장염+췌경화증
  만성담염증
  지방간+염증
  담낭용종 문의
 
 
 
  담석증 치료 후기
  만성췌장염, 췌장종양 치료..
  담석증, 담낭슬러지 치료 ..
  담낭절제후유증 치료 사례
  담낭용종, 담석, B형간염 ..
 
 
 
  담낭벽비후 감소, 담낭슬러..
  담낭절제후유증-복통/설사/..
  담낭슬러지와 담석이 사라..
  췌장염 통증, 복통이 줄어..
  간수치(1000->40), 황달..