HOME LOGIN JOIN US

YUNJE ORIENTAL CLINIC

간/담낭/췌장

HOME 간/담낭/췌장


보혈음치료의 담낭비후 개선원리
담낭조직의 재생
 
 
  남아 만15세 담석증 치료 ..
  담낭용종 1개예요. 상담부..
  담석하나에 슬러지도 있음
  당낭에혹(용종) 7.5mm 하나..
  담낭용종이 있어요
 
 
 
  담석증 치료 후기
  만성췌장염, 췌장종양 치료..
  담석증, 담낭슬러지 치료 ..
  담낭절제후유증 치료 사례
  담낭용종, 담석, B형간염 ..
 
 
 
  담낭절제후유증으로 인한 ..
  췌장낭종 6.0 -> 4.5 감..
  담석증 (사이즈 1cm->0...
  담낭용종 0.6cm->0 으로..
  담석 사이즈 9mm->3mm로..