HOME LOGIN JOIN US

YUNJE ORIENTAL CLINIC

식도/위장

HOME 식도/위장 역류성식도염

 
 
 
  신물올라오고 속쓰린 역류..
  소화불량,불면증,수족냉증 ..
  과민대장증후군
  역류성식도염 약 질문있어..
  역류성식도염으로 ppi복용..
 
 
 
  위염, 탈모, 불면증 치료 ..
  크론병 6개월 치료 후기
  식도염, 소화불량, 담적 치..
  소화불량, 담적 치료후기
  만성 역류성식도염 치료 후..
 
 
 
  담적 어혈증 - 구토/수면불..
  담낭절제후유증 위장 복통 ..
  위축성위염, 속쓰림 소화불..
  담음, 꿀렁거림 설사 개선..
  역류성식도염 만족도 높은 ..