HOME LOGIN JOIN US

YUNJE ORIENTAL CLINIC

간/담낭/췌장

HOME 간/담낭/췌장 담낭절제후유증

 
 
  담석증 갯수는 모름
  담낭용종 치료약 상담
  질문있습니다
  B형간염
  선생님 궁금한점이 있습니..
 
 
 
  담석증 치료 후기
  만성췌장염, 췌장종양 치료..
  담석증, 담낭슬러지 치료 ..
  담낭절제후유증 치료 사례
  담낭용종, 담석, B형간염 ..
 
 
 
  췌장낭종 6.0 -> 4.5 감..
  담석증 (사이즈 1cm->0...
  담낭용종 0.6cm->0 으로..
  담석 사이즈 9mm->3mm로..
  간암수치(2400->26), 황..