HOME LOGIN JOIN US

YUNJE ORIENTAL CLINIC

ABOUT 보혈음

HOME 보혈음 보혈음의 치료대상

 
 
  과민성대장증후군
  간경화 복수
  혀갈라지고 염증
  가슴이 눌리는듯한느낌
  담석증 통증
 
 
 
  담석증 치료 후기
  만성췌장염, 췌장종양 치료..
  담석증, 담낭슬러지 치료 ..
  담낭절제후유증 치료 사례
  담낭용종, 담석, B형간염 ..
 
 
 
  담낭벽비후 감소, 담낭슬러..
  담낭절제후유증-복통/설사/..
  담음, 꿀렁거림 설사 개선..
  담낭슬러지와 담석이 사라..
  췌장염 통증, 복통이 줄어..