HOME LOGIN JOIN US

YUNJE ORIENTAL CLINIC

ABOUT 보혈음

HOME 보혈음 식이요법 안내

 
 
  안녕하세요? 담낭용종을 없..
  역류성식도염 재발
  구내염 치료
  담석증이 원래 가끔 증상이..
  담낭절제 후유증 치료 문의
 
 
 
  위염, 탈모, 불면증 치료 ..
  담석증 치료 후기
  만성췌장염, 췌장종양 치료..
  담석증, 담낭슬러지 치료 ..
  담낭절제후유증 치료 사례
 
 
 
  췌장낭종 6.0 -> 4.5 감..
  담석증 (사이즈 1cm->0...
  담낭용종 0.6cm->0 으로..
  담석 사이즈 9mm->3mm로..
  간암수치(2400->26), 황..