HOME LOGIN JOIN US

YUNJE ORIENTAL CLINIC

ABOUT 보혈음

HOME 보혈음 식이요법 안내

 
 
  간경변증 문의
  오랜 위장명으로 몸이 많이..
  담석증 상담
  안녕하세요!
  알콜성질환들
 
 
 
  담석증 치료 후기
  만성췌장염, 췌장종양 치료..
  담석증, 담낭슬러지 치료 ..
  담낭절제후유증 치료 사례
  담낭용종, 담석, B형간염 ..
 
 
 
  담낭용종 0.6cm->0 으로..
  담석 사이즈 9mm->3mm로..
  간암수치(2400->26), 황..
  감전사고 후 골수염 항생제..
  담낭용종 0.64->0.44 사..