HOME LOGIN JOIN US

YUNJE ORIENTAL CLINIC

식도/위장

HOME 식도/위장 담음이란?
 
 
  역류성식도염.구취
  소화불량과 어지러움 때문..
  역류성식도염
  담적증
  트름과 음식물이 올라오기..
 
 
 
  위염, 탈모, 불면증 치료 ..
  크론병 6개월 치료 후기
  식도염, 소화불량, 담적 치..
  소화불량, 담적 치료후기
  만성 역류성식도염 치료 후..
 
 
 
  위축성위염, 속쓰림 소화불..
  담음, 꿀렁거림 설사 개선..
  역류성식도염 만족도 높은 ..
  역류성식도염, 위염, 과민..
  담적&담음치료 사례