HOME LOGIN JOIN US

YUNJE ORIENTAL CLINIC

식도/위장

HOME 식도/위장 담적이란? 


 
 
  소화불량.변비
  트림과 어지럼증
  역류성식도염.
  궤양성대장염 약 상담
  역류성식도염
 
 
 
  위염, 탈모, 불면증 치료 ..
  크론병 6개월 치료 후기
  식도염, 소화불량, 담적 치..
  소화불량, 담적 치료후기
  만성 역류성식도염 치료 후..
 
 
 
  위축성위염, 속쓰림 소화불..
  담음, 꿀렁거림 설사 개선..
  역류성식도염 만족도 높은 ..
  역류성식도염, 위염, 과민..
  담적&담음치료 사례