HOME LOGIN JOIN US

YUNJE ORIENTAL CLINIC

식도/위장

HOME 식도/위장 담적이란? 


 
 
  역류성식도염 목칼칼.메스..
  담적증 치료
  소화가 안되요 ㅠ
  과민성대장증후군 설사
  십이지장궤양 구역감
 
 
 
  크론병 6개월 치료 후기
  식도염, 소화불량, 담적 치..
  소화불량, 담적 치료후기
  만성 역류성식도염 치료 후..
  담적과 소화불량 치료 후기
 
 
 
  담음, 꿀렁거림 설사 개선..
  역류성식도염 만족도 높은 ..
  역류성식도염, 위염, 과민..
  담적&담음치료 사례
  담적, 목이물감(역류성식도..