HOME LOGIN JOIN US

YUNJE ORIENTAL CLINIC

ABOUT 보혈음

HOME 보혈음 보혈음의 5단계처방
 
 
  위산과다 치료
  골수섬유증
  16주 임산부
  구내염치료랑 보약
  췌장염 반복중
 
 
 
  담석증 치료 후기
  만성췌장염, 췌장종양 치료..
  담석증, 담낭슬러지 치료 ..
  담낭절제후유증 치료 사례
  담낭용종, 담석, B형간염 ..
 
 
 
  담석 사이즈 9mm->3mm로..
  간암수치(2400->26), 황..
  감전사고 후 골수염 항생제..
  담낭용종 0.64->0.44 사..
  담석 통증 개선, 1cm미만 ..