HOME LOGIN JOIN US

YUNJE ORIENTAL CLINIC

ABOUT 보혈음

HOME 보혈음 구성약재*안전성


   

 
 
 
  위산과다 치료
  골수섬유증
  16주 임산부
  구내염치료랑 보약
  췌장염 반복중
 
 
 
  담석증 치료 후기
  만성췌장염, 췌장종양 치료..
  담석증, 담낭슬러지 치료 ..
  담낭절제후유증 치료 사례
  담낭용종, 담석, B형간염 ..
 
 
 
  담석 사이즈 9mm->3mm로..
  간암수치(2400->26), 황..
  감전사고 후 골수염 항생제..
  담낭용종 0.64->0.44 사..
  담석 통증 개선, 1cm미만 ..