HOME LOGIN JOIN US

YUNJE ORIENTAL CLINIC

ABOUT 보혈음

HOME 보혈음 구성약재*안전성


   

 
 
 
  과민성대장증후군
  간경화 복수
  혀갈라지고 염증
  가슴이 눌리는듯한느낌
  담석증 통증
 
 
 
  담석증 치료 후기
  만성췌장염, 췌장종양 치료..
  담석증, 담낭슬러지 치료 ..
  담낭절제후유증 치료 사례
  담낭용종, 담석, B형간염 ..
 
 
 
  담낭벽비후 감소, 담낭슬러..
  담낭절제후유증-복통/설사/..
  담음, 꿀렁거림 설사 개선..
  담낭슬러지와 담석이 사라..
  췌장염 통증, 복통이 줄어..