HOME LOGIN JOIN US

YUNJE ORIENTAL CLINIC

간/담낭/췌장

HOME 간/담낭/췌장


보혈음치료의 담낭비후 개선원리
담낭조직의 재생
 
 
  간경변
  담석증
  통증이 동반된 췌장낭종에 ..
  만성췌장염
  담낭용종크기 1.4mm
 
 
 
  담석증 치료 후기
  만성췌장염, 췌장종양 치료..
  담석증, 담낭슬러지 치료 ..
  담낭절제후유증 치료 사례
  담낭용종, 담석, B형간염 ..
 
 
 
  담석 사이즈 9mm->3mm로..
  간암수치(2400->26), 황..
  담낭용종 0.64->0.44 사..
  담석 통증 개선, 1cm미만 ..
  담낭벽비후 감소, 담낭슬러..