HOME LOGIN JOIN US

YUNJE ORIENTAL CLINIC

ABOUT 보혈음

HOME 보혈음 보혈음 복용법
 
 
 
  식도염 문의
  담낭용종용 보혈음
  혀갈라짐
  궤양성대장염
  담낭용종 문의
 
 
 
  위염, 탈모, 불면증 치료 ..
  담석증 치료 후기
  만성췌장염, 췌장종양 치료..
  담석증, 담낭슬러지 치료 ..
  담낭절제후유증 치료 사례
 
 
 
  췌장낭종 6.0 -> 4.5 감..
  담석증 (사이즈 1cm->0...
  담낭용종 0.6cm->0 으로..
  담석 사이즈 9mm->3mm로..
  간암수치(2400->26), 황..