HOME LOGIN JOIN US

YUNJE ORIENTAL CLINIC

식도/위장

HOME 식도/위장 십이지장궤양
 
 
  위산과다 치료
  소화기능 개선
  크론병 의심
  역류성식도염이 너무 힘듭..
  위축성위염
 
 
 
  크론병 6개월 치료 후기
  식도염, 소화불량, 담적 치..
  소화불량, 담적 치료후기
  만성 역류성식도염 치료 후..
  담적과 소화불량 치료 후기
 
 
 
  위축성위염, 속쓰림 소화불..
  담음, 꿀렁거림 설사 개선..
  역류성식도염 만족도 높은 ..
  역류성식도염, 위염, 과민..
  담적&담음치료 사례